คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

วิทยากร หัวข้อบริการจัดการe-Learningด้วยLearn Squareและการสร้างContents”

-       โรงเรียนนวมะ  จ.นครนายก

-       โรงเรียนวังไกลกังวล  จ.ประจวบคีรีขันธ์

-       โรงเรียนบ้านนา  จ.นครนายก

-       โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก

-       กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

-       บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน)  จ.อยุธยา

-       กรมยุทธศึกษากองทัพบก  จ.ประจวบคีรีขันธ์   

-       โรงเรียนทหารการเงิน กองทัพบก

วิทยากร หัวข้อการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนด้วย Linux”

-       โครงการ School Net

-       โรงเรียนนวมะ  จ.นครนายก

-       กรมวิชาการเกษตร

-       วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

-       ETV

วิทยากร หัวข้อการตัดต่อวิดีโอด้วย Windows Media Maker”

-       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-       ศาลอาญา รัชดาภิเษก

วิทยากร หัวข้อการสร้างสื่อ e-Learning ด้วย Captivate”

-       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-       วิทยาลัยการอาชีพ จ.กาญจนบุรี

-       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

-       สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา 5 รุ่น

วิทยากร หัวข้อการสร้างสื่อ e-Learning ด้วย Captivate และ MS Producer”

-       โรงเรียนเลขธรรมกิต  จ.นครนายก

วิทยากร หัวข้อการสร้างสื่อ e-Learning ด้วย Hot Potato”

-       โรงเรียนเลขธรรมกิต  จ.นครนายก

-       โรงเรียนวังไกลกังวล  จ.ประจวบคีรีขันธ์

-       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วิทยากร หัวข้อการสร้างเว็บไซต์ PHP ด้วย Dream Weaver”

-       สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-       ศาลอาญา รัชดาภิเษก

วิทยากร หัวข้อการสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal”

-       โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิทยากร หัวข้อการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla”

-       คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-       เทศบาลอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

-       โรงเรียนวังไกลกังวล  จ.ประจวบคีรีขันธ์

-       วิทยาลัยเทคนิค จ.น่าน

-       โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี

-       โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงหเสนี

วิทยากร หัวข้อการใช้งาน Fedora 6.0 เบื้องต้น

-       บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด

วิทยากร หัวข้อการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla” “การสร้างสื่อการเรียนด้วย Moodle”

-       มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วิทยากร หัวข้อการบริหารจัดการ e-Learning ด้วย Moodle และการสร้าง Contents”

-       โรงเรียนศรีบุญญนนท์ จ.นนทบุรี

-       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-       SE-ED Training Center จามจุรีสแควร์ จำนวน 5 รุ่น

-       การประปาส่วนภูมิภาค

-       มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จำนวน 7 รุ่น

-       โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

-       โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี

วิทยากร ในรายวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

-       มหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์ จ.นครราชสีมา

-       มหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์ จ.ตราด

วิทยากรการทำDigital Contentsโครงการe-Learningเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา

-       โรงเรียนปิยชาติพัฒนา  จ.นครนายก

วิทยากรการผลิตสื่อการศึกษาสำหรับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

-       ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

วิทยากรการสร้าง e-book ด้วย Desktop Auther”

-       โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก

วิทยากร หัวข้อการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Captivate”

-       โรงเรียนวังไกลกังวล  จ.ประจวบคีรีขันธ์

-       โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก

-       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-        สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา 5 รุ่น

วิทยากร หัวข้อโปรแกรม FlashCapture รวบรวมสื่อ Flash เพื่อใช้งานแบบ Off-line”

-       โรงเรียนวังไกลกังวล  จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิทยากร หัวข้อการพัฒนาเว็บเพจ

-       สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 8 รุ่น

วิทยากร หัวข้อการใช้ OpenOffice.org ในองค์กร

-       THAI ACRYLIC FIBRE CO.,LTD. จังหวัดสระบุรี

-       The Ultimate Soft CO.,LTD. จังหวัดกรุงเทพฯ

-       บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ และสระบุรี

-       บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 รุ่น

-       บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

-       โรงเรียนเซนดิมินิก กรุงเทพฯ

-       บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 รุ่น

-       บริษัท ยูแทคไทย จำกัด จำนวน 5 รุ่น

-       สมาพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

-       บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

-       บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

-       บริษัท เอเซียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนเสรีไทย

-       บริษัท เอเซียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

-       บริษัท เอเซียน อินซูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

-       บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด

-       Beauty Gems Co., Ltd.

-       Apex Group Co., Ltd.

-       สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยากร หัวข้อการใช้งาน OpenOffice.org Calc ขั้นสูง

-       บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

-       บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

วิทยากร หัวข้อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

-       สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 8 รุ่น

วิทยากร หัวข้อการจัดทำ e-learning รายวิชาในหลักสูตรมัคคุเทศก์ลุ่มน้ำโขง ด้วย Moodle

-       โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมัคคุเทศก์

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วิทยากร หัวข้อการใช้ซอฟต์แวร์ Opensource ในการจัดการเรียนการสอน

-       มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วิทยากร หัวข้อโครงการสถานศึกษานำร่องนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน e-elearning ระยะที่ 1”

-       สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วิทยากร หัวข้อUBUNTU Linux Desktop”

-       บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-       สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยากร หัวข้อการจัดทำฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ สพท.”

-       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วิทยากร หัวข้อการสร้างสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและรูปแบบข้อสอบ

-       โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

วิทยากร หัวข้อการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer)

-        บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 รุ่น

 

 

บรรยายพิเศษ หัวข้อOpen Source ของฟรี ดีจริงหรือ

-       มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บรรยายพิเศษ หัวข้อการใช้งาน Open Source ในสำนักงาน

-       มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

บรรยายพิเศษ หัวข้อOpen Source กับแนวทางการศึกษา

-       มหาวิทยาลัยราชภัฎรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

บรรยายพิเศษ หัวข้อเปิดโลกโอเพนซอร์สOpen Source Open World”

-       วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บรรยายพิเศษ หัวข้อระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle”

-       บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บรรยายพิเศษ หัวข้อOpenSource LMS, CMS และ e-groupware”

-       นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร จ.ชลบุรี

บรรยายพิเศษ หัวข้อเปิดโลกใหม่ไปกับOpen Source Software”

-       มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บรรยายพิเศษ หัวข้อOpen Source Software เพื่อ SME”

-       ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

 

ที่ปรึกษา

-       โรงเรียนศรีบุญญานนท์  โครงการ e-Learning

-       คณะที่ปรึกษาทางเทคนิค การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ กระทรวงแรงงาน (PLOC)

คณะทำงานมหาวิทยาลัยชีวิต

-       ร่างหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนชนบท

-       ร่างหลักสูตรวิชา เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

-       แผนการใช้เทคโนโลยีการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

-       โครงการ e-Learning กับ DLTV

คณะทำงานโครงการ School Net

-       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คณะกรรมการ

-       การประกวดเว็บไซต์ในหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-       การประกวดเว็บไซต์ ในโครงการของ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

-       คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานต่างๆ

-        ฯลฯ

 

ขอบคุณ

โอเพนซอร์สทูเดย์
w3cbiz hosting

Twitter

สมาชิกที่ออนไลน์

There are currently 0 users online.

Powered by Drupal